• Alert 321743884


 • ICRS: (ra) 18h05m33.94s (dec) 45d15m16.36s
 • Galactic: (l) 72.4108 (b) 26.6426
 • Ecliptic: (λ) 272.691 (β) 68.6824

 • ANTARES Locus ID: 6305770
 • ANTARES Version: 0.3.4
 • External Catalogs: SIMBAD, TNS, NED, MARS
 • Ingest Timestamp: 2019-11-11 03:18:17
 • ANTARES Message Timestamp: 2019-11-11 02:38:46
 • Provenance ID: 10023
 • ZTF Candidate ID: 1044102070915015001
 • ZTF Object ID: ZTF19acmdpyr

Loading light curve data...

Alert Properties
Key Value
anomaly_dmdt_score -52.1924461783182
astrorapid_success 1
kafka_msg_create_time 1573439926.088
mag 17.679397583007812
passband g
provenance_id 10023
rapid_class_probability_AGN 0.111998249605796
rapid_class_probability_CART 0.06963392291173005
rapid_class_probability_ILOT 0.071408711373806
rapid_class_probability_Kilonova 0.08364340662956238
rapid_class_probability_PISN 0.030423659831285477
rapid_class_probability_Pre-explosion 0.4954424006986642
rapid_class_probability_SLSN-I 0.02334478683769703
rapid_class_probability_SNII 0.09498317584689649
rapid_class_probability_SNIa-91bg 0.06596937543478276
rapid_class_probability_SNIa-norm 0.11172029791824419
rapid_class_probability_SNIa-x 0.06384880929282133
rapid_class_probability_SNIbc 0.056062797661630505
rapid_class_probability_TDE 0.13388116241278308
rapid_class_probability_point-Ia 0.08002158999443054
ztf_aimage 0.8220000267028809
ztf_aimagerat 0.33966943621635437
ztf_bimage 0.7789999842643738
ztf_bimagerat 0.3219008147716522
ztf_candid 1044102070915015001
ztf_chinr 4.327000141143799
ztf_chipsf 1.5222243070602417
ztf_classtar 0.9829999804496765
ztf_clrcoeff -0.04904000088572502
ztf_clrcounc 1.6822099496494047e-05
ztf_clrmed 0.5019999742507935
ztf_clrrms 0.23282499611377716
ztf_dec 45.2545451
ztf_decnr 45.254814
ztf_diffmaglim 19.351011276245117
ztf_distnr 1.3278754949569702
ztf_distpsnr1 5.300173282623291
ztf_distpsnr2 6.4666972160339355
ztf_distpsnr3 12.098872184753418
ztf_drb 0.9999997615814209
ztf_drbversion d6_m7
ztf_dsdiff -18.382186889648438
ztf_dsnrms 25.066848754882812
ztf_elong 1.0551990270614624
ztf_exptime 30.0
ztf_fid 1
ztf_field 764
ztf_fwhm 2.4200000762939453
ztf_isdiffpos t
ztf_jd 2458798.6020718
ztf_jdendhist 2458798.6020718
ztf_jdendref 2458230.907616
ztf_jdstarthist 2458785.6011111
ztf_jdstartref 2458204.9664
ztf_magap 17.57990074157715
ztf_magapbig 17.672399520874023
ztf_magdiff -0.0994969978928566
ztf_magfromlim 1.7711122035980225
ztf_maggaia 13.24356746673584
ztf_maggaiabright 13.24356746673584
ztf_magnr 19.881999969482422
ztf_magpsf 17.679397583007812
ztf_magzpsci 26.154396057128906
ztf_magzpscirms 0.03783699870109558
ztf_magzpsciunc 6.491499789262889e-06
ztf_mindtoedge 1109.8299560546875
ztf_nbad 0
ztf_ncovhist 1623
ztf_ndethist 18
ztf_neargaia 12.085404396057129
ztf_neargaiabright 12.085404396057129
ztf_nframesref 15
ztf_nid 1044
ztf_nmatches 1427
ztf_nmtchps 7
ztf_nneg 1
ztf_object_id ZTF19acmdpyr
ztf_objectidps1 162302713910877826
ztf_objectidps2 162302713920478160
ztf_objectidps3 162302713939462846
ztf_pdiffimfilename ztf_20191111102060_000764_zg_c03_o_q2_scimrefdiffimg.fits
ztf_pid 1044102070915
ztf_programid 1
ztf_programpi TESS
ztf_ra 271.3914099
ztf_ranr 271.3917784
ztf_rb 0.9442856907844543
ztf_rbversion t17_f5_c3
ztf_rcid 9
ztf_rfid 764120109
ztf_scorr 32.9776191711426
ztf_seeratio 1.1366307735443115
ztf_sgmag1 -999.0
ztf_sgmag2 19.16819953918457
ztf_sgmag3 13.962699890136719
ztf_sgscore1 0.5
ztf_sgscore2 0.049708299338817596
ztf_sgscore3 1.0
ztf_sharpnr 0.15299999713897705
ztf_sigmagap 0.07039999961853027
ztf_sigmagapbig 0.09790000319480896
ztf_sigmagnr 0.08100000023841858
ztf_sigmapsf 0.051713064312934875
ztf_simag1 20.13800048828125
ztf_simag2 18.63920021057129
ztf_simag3 13.100000381469727
ztf_sky -0.463792085647583
ztf_srmag1 20.241500854492188
ztf_srmag2 18.981199264526367
ztf_srmag3 13.347000122070312
ztf_ssdistnr -999.0
ztf_ssmagnr -999.0
ztf_ssnamenr null
ztf_ssnrms 43.44903564453125
ztf_sumrat 1.0
ztf_szmag1 19.645000457763672
ztf_szmag2 18.603200912475586
ztf_szmag3 12.991000175476074
ztf_tblid 1
ztf_tooflag 0
ztf_xpos 1109.8299560546875
ztf_ypos 1652.0384521484375
ztf_zpclrcov -9.690000297268853e-06
ztf_zpmed 26.128999710083008
Astro Object Catalogs
No astro objects associated with this alert.
Pipeline Configuration
Name Level Priority Stage ID
Bad Detection v2 1 1 54
SSO 1 2 8
Bad Seeing 1 3 10
Require 2+ Measurements 2 1 11
Nuclear Transient 2 5 1
M31 2 5 2
High Flux 2 5 5
Extragalactic v2 2 5 22
siena_mag_coord_cut2 2 5 28
High Amp v2 2 5 29
Nova candidates v4 2 5 53
anomaly v3 2 5 61
Gravitational Wave EM Counterpart Filter v2 2 5 72
Potential TDE v1 2 5 74
astrorapid v9 2 5 76
High SNR v2 2 5 353
refitt_newsources_snrcut v2 2 10 70
wyrzykowski_bright_microlensing_v9 2 None 349
blue extragalactic transient filter v1.2 2 None 350