• Alert 308491448


 • ICRS: (ra) 0h01m21.63s (dec) 34d36m27.88s
 • Galactic: (l) 111.367 (b) -27.1369
 • Ecliptic: (λ) 15.636 (β) 31.2745

 • ANTARES Locus ID: 6309335
 • ANTARES Version:
 • External Catalogs: SIMBAD, TNS, NED, MARS
 • Ingest Timestamp: 2019-11-06 11:13:10
 • ANTARES Message Timestamp:
 • Provenance ID:
 • ZTF Candidate ID: 1037256494015015010
 • ZTF Object ID: ZTF19acklbjr

Loading light curve data...

Alert Properties
Key Value
mag 19.64590072631836
passband g
ztf_aimage 0.6819999814033508
ztf_aimagerat 0.3044640123844147
ztf_bimage 0.6129999756813049
ztf_bimagerat 0.2736609876155853
ztf_candid 1037256494015015010
ztf_chinr 4.171999931335449
ztf_chipsf 1.6720099449157715
ztf_classtar 0.9760000109672546
ztf_clrcoeff -0.06973739713430405
ztf_clrcounc 8.428830369666684e-06
ztf_dec 34.6077435
ztf_decnr 34.6074641
ztf_diffmaglim 20.408300399780273
ztf_distnr 2.8318400382995605
ztf_elong 1.1125600337982178
ztf_fid 1
ztf_field 648
ztf_fwhm 2.240000009536743
ztf_isdiffpos t
ztf_jd 2458791.7564931
ztf_magap 19.53260040283203
ztf_magapbig 19.526199340820312
ztf_magdiff -0.11329899728298187
ztf_magfromlim 0.8757349848747253
ztf_magnr 19.343000411987305
ztf_magpsf 19.64590072631836
ztf_magzpsci 26.245899200439453
ztf_magzpscirms 0.02860029973089695
ztf_magzpsciunc 5.148559921508422e-06
ztf_mindtoedge 517.8610229492188
ztf_nbad 0
ztf_nid 1037
ztf_nneg 3
ztf_object_id ZTF19acklbjr
ztf_pdiffimfilename /ztf/archive/sci/2019/1104/256482/ztf_20191104256482_000648_zg_c11_o_q1_scimrefdiffimg.fits.fz
ztf_pid 1037256494015
ztf_programid 1
ztf_programpi Kulkarni
ztf_ra 0.3401076
ztf_ranr 0.3410114
ztf_rb 0.9442859888076782
ztf_rbversion t17_f5_c3
ztf_rcid 40
ztf_scorr 14.142
ztf_seeratio 1.087730050086975
ztf_sharpnr 0.30399999022483826
ztf_sigmagap 0.18209999799728394
ztf_sigmagapbig 0.23080000281333923
ztf_sigmagnr 0.06599999964237213
ztf_sigmapsf 0.1570660024881363
ztf_sky -0.23056499660015106
ztf_sumrat 0.9832140207290649
ztf_tblid 10
ztf_xpos 517.8610229492188
ztf_ypos 1974.5899658203125
Astro Object Catalogs
No astro objects associated with this alert.
Pipeline Configuration
No pipeline properties associated with this alert.